K bezpečnosti práce v souvislosti s epidemií COVID

Vážená paní děkanko,


začátek zimního semestru 2020 se rychle blíží a epidemiologická situace se v Praze v posledních dnech zhoršuje. Proto bychom jako odborová organizace FHS UK rádi znali odpovědi na otázky, které úzce souvisí s ochranou zdraví zaměstnanců a zaměstnankyň fakulty:


1) Jaké ochranné pomůcky poskytne vedení fakulty zaměstnankyním a zaměstnancům, aby mohli bezpečněji vykonávat své pracovní povinnosti?

• Očekáváme, že vzhledem k věkové struktuře naší akademické obce fakulta poskytne hygienické pomůcky, které budou splňovat vyšší stupeň ochrany, než nejlevnější ústenky, jež lze zakoupit v lékárnách. Protože hygienické pomůcky budou nutné pro výkon pracovních povinností, očekáváme, že budou poskytnuty bezplatně.

• V souladu s Manuálem MŠMT pro nižší stupně škol, dále očekáváme, že:

 u vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem (v současnosti je počet dávkovačů v budově zcela nedostatečný);

 vedení fakulty vydá pokyn, že v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňováno.

 úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhat vícekrát denně;

 bude kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.


2) Byl proveden audit klimatizačního systému v nové budově z hlediska bezpečnosti před nákazou Covid-19? Pokud ne, kdy bude proveden? Pokud (by) audit ukázal, že klimatizační systém nenabízí dostatečnou ochranu před nákazou Covid-19, jaká opatření vedení fakulty přijme?

• Zaměstnanci a zaměstnankyně mají právo vědět, jak bezpečné jejich pracovní prostředí je a jak je v této souvislosti koncipován klimatizační systém. Proto by také výsledky auditu měly být veřejně k dispozici.

• Zároveň bychom rádi věděli, jak bude zajištěno doporučení MŠMT: „Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.“


3) Plánuje vedení fakulty zavedení striktnějších opatření, než jsou obecná doporučení hygieniků, což by bylo vzhledem k věkové struktuře naší akademické obce a dostupných informacích o kritické roli intenzity expozice Covid-19 na místě?

• Z hlediska bezpečnosti práce je také důležité, aby vedení fakulty stanovilo jednotná pravidla, jak mají vyučující postupovat, pokud by nějaký studující vykazoval respirační potíže (např. opakované kašlání při přednášce). Může vyučující studujícího vykázat nebo jen doporučit opuštění přednášky?

• Ač to nesouvisí s bezpečností práce, bylo by také vhodné centrálně nastavit politiku přijímání/zamítání omluv za absence kvůli Covid-19. Pokud např. studující oznámí, že kvůli riziku nebude chodit na přednášky či semináře, jak k tomu mají vyučující přistupovat? Všechny hodiny prostě jen omluvit s tím, že si to studující sám/sama doplní? V mnoha kurzech toto zásadně změní atestační politiku, zejména hodnocení aktivity v hodině, atd. Dále, mají vyučující povinnost dodat takovému studujícímu veškeré materiály (nejzásadnější je v tomto případě asi nahraná hodina či nějaký stream) v online podobě (nebo jen, pokud budou chtít být vstřícní)?


4) Kdy vedení fakulty vydá závazná doporučení ohledně sezení v učebnách (např. po jednom v lavici), v bufetu, v knihovně a pohybu ve společných prostorách (chodby atd.)?

• Je třeba mít centrální doporučení, které budeme moci komunikovat studujícím, kteří se na to jistě budou ptát.

Předem děkujeme za odpovědi na otázky, které jistě zajímají nejen členy a členky naší odborové organizace.

Jménem odborové organizace FHS UK

Petr Pavlík, předseda

(31.8.2020)Poslední změna: 11. březen 2021 13:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Odborová organizace

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - LibeňJak k nám